home > Prize Settings
Prize Settings
  • banner01

 

一、 竞赛:白杨奖


A.  
动画类   

 
最佳动画短片奖一名(奖金5,000元人民币)
 
最佳动画导演奖一名(奖金3,000元人民币)
 
最佳动画故事奖一名(奖金3,000元人民币)
 
最佳动画视觉风格奖一名(奖金3,000元人民币)
 
最佳角色动画奖一名(奖金3,000元人民币)
 
最佳音乐与声音奖一名(奖金3,000元人民币)
 
B. 
漫画插画类

  
最佳故事漫画奖一名(奖金3,000元人民币)
 
  
最佳单幅漫画奖一名(奖金3,000元人民币)
 


二、竞赛:金花瓣奖


金花瓣最具票房影响力动画电影

金花瓣最佳动画电影导演

金花瓣最佳动画电影形象

金花瓣最佳动画电影剧本